NIEUWSBRIEF

Leegstand...een alomtegenwoordige en vaak miskende kwaal in vastgoedland

14-01-2019

 

 

Leegstand...een alomtegenwoordige en vaak miskende kwaal in vastgoedland

Naast de directe gevolgen van leegstand zoals het verhoogde risico op kraak, (materialen)diefstal, degradatie en vandalisme, brengt leegstand ook vaak indirecte gevolgen zoals imagoschade en een verminderd draagvlak voor toekomstige herbestemming van het pand alsook hogere onderhouds-, bewakings- en beheerskosten met zich mee.

Daarnaast ligt de leegstandsheffing op de loer, welke een aanzienlijke meerkost kan veroorzaken voor menig vastgoedeigenaar of ontwikkelaar. Kortom veroorzaakt leegstand naast een negatieve perceptie van het pand door de naaste omgeving vaak een financiële en operationele last voor de eigenaar. 

Vermits leegstand in vele gevallen aanleiding geeft tot verloedering van zowel het pand als soms van gehele stadsbuurten heeft de overheid een divers arsenaal aan instrumenten in het leven geroepen om het hoofd te bieden aan leegstand en verwaarlozing van zowel woningen als bedrijfsgebouwen. Zo bestaan er diverse subsidies ter bevordering van vernieuwing en reconversie van leegstaand en/of verwaarloosd vastgoed. Ook zijn er heffingen ingevoerd, waarvan de heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen en de krotbelasting de meest bekende zijn.
Een nauwgezette opvolging van leegstandsdossiers kan eigenaars aldus een aanzienlijk financieel voordeel opleveren.

Bovendien wordt in vele gevallen de volledige onroerende voorheffing betaald ook al is het pand voor de eigenaar economisch inactief. Dit terwijl er een vermindering van de onroerende voorheffing bekomen kan worden wanneer er aan welbepaalde door de overheid gestelde voorwaarden voldaan zijn.

Wist u dat de VVF haar leden advies aanbiedt betreffende de geïntegreerde aanpak van problematieken inzake leegstand en verwaarlozing en de fiscale gevolgen hiervan? De VVF volgt voor haar leden de ontwikkelingen inzake de wet- en regelgeving en de evolutie van het door de overheid aangeboden en gehanteerde instrumentarium nauwgezet op.
 
 
Hebt u vragen of een leegstands- of improductiviteitsdossier?
Aarzel niet de divisie leegstand van de VVF te contacteren via: info@vvf.be
 
 Leegstand